Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bearyboo.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bearyboo.cz je Bearyboo s.r.o., IČ 08929092, se sídlem Hálkova 236, Otrokovice. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:
Spotřebitelská smlouva: smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně dodavatel (prodávající).
Prodávající: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uzavření kupní smlouvy: objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád prodávajícího. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu www.bearyboo.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím pro jeho potřebu.
Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Charakteristika a cena zboží:
Většinu nabízeného zboží tvoří na míru vyráběné a upravované plyšové hračky (naše výrobky). Hračky jsou upravovány dle přání zákazníka. Konfigurátor plyšové hračky slouží pouze pro hrubou představu konečného vzhledu hračky dle přání zákazníka. Vyrobený medvídek se může mírně lišit vzhledem, tak barevným provedením.
Na webu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele včetně DPH, ke kterým se připočítávají pouze náklady na dopravu uvedené v následujícím bodě. Ceny jsou vyhlášeny na dobu neurčitou a platné do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Případná změna ceny zboží však nemá vlilv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky.

Dodání medvídka: Námi vyrobené hračky na míru zasíláme v co nejkratším termínu - do patnácti pracovních dní (ve vyjímečných případech do dvaceti pracovních dní) od přijetí objednávky (resp. od připsání platby na náš účet v případě platby přes platební bránu Gopay či bankovním převodem). Hračky dodáváme prostřednictvím České pošty či jiného smluvního přepravce. Součástí zásilky je daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. K ceně objednávky v případě bezhotovostní platby je účtován náklad na přepravu v aktuální výši uvedené v internetovém obchodě.
O jednotlivých skutečnostech (potvrzení objednávky, údajích k provedení platby, obdržení platby, dodávky apod.) bude kupující informován prostřednictvím e-mailu, případně telefonu.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy zejména v případech:
- jestliže kupující ani přes opakovanou výzvu neposkytne prodávajícímu součinnost k řádnému splnění závazku, tj. k doručení zboží.
- jestliže si kupující neodebere zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem). V tom případě nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (bankovní, přepravní atd.). V souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.
- objednávky neuhrazené do 7 dnů od jejich přijetí, pokud nebylo sjednáno jinak, jsou automaticky považovány za zrušené.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:
Spotřebitel je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. V souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku se toto právo nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující tedy nemůže toto právo v případě koupě plyšové hračky upravené dle svých přání uplatnit.

Záruka a reklamace:
V případě, že věc při převzetí zboží kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran. Objednávkou kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa budou použity pouze pro účely objednávky (prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat do odvolání tohoto souhlasu kupujícím) a nebudou zneužity. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli písemně vypovědět.

Kontakt pro veškerou komunikaci:
e-mail: info@bearyboo.cz
Mobil: 703377872

Závěrečné ustanovení:
Tyto obchodní podmínky jsou platné v uvedeném znění od 24.11.2020


Stručná informace o zpracování osobních údajů
Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato nová právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů. Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních údajů našich zákazníků patří mezi naše priority.

Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.
Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je BearyBoo s.r.o., IČO 08929092, se sídlem Hálkova 236, 765 02 Otrokovice.
Jaké jsou kontaktní údaje správce? Obracet se můžete na email info@bearyboo.cz a rovněž telefon 703377872.
Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje: • Vaše identifikační a kontaktní údaje – jméno a příjmení, adresa dodání, e-mailová adresa a telefonní číslo, • údaje o hračce, kterou máte objednanou, • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala, písemně, telefonicky či jinak). Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze za účelem vyřízení Vámi provedené objednávky plyšové hračky na míru a případné přímé marketingové nabídce související s touto hračkou či Vašim zájmem.
Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby správce údaje vymaže.
Kdo je příjemcem Vašich údajů?
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání hračky na základě smlouvy, zajišťující další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kterékoliv osobě/organizaci nepodílející se na přímém plnění kupní smlouvy a jejího předmětu.
Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.11.2020